logo Parels

Kapsalon PARELS – Kapsels met karakter

PRIVACYBELEID

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Kapsalon Parels (Hairlocks BV) Tervuursesteenweg 319 1981 Hofststade 0862500541. Kapsalon Parels wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Kapsalon Parels instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot Kapsalon Parels:

Kapsalon Parels- Hairlocks BV
Tervuursesteenweg 319
1981 Hofstade
ondernemingsnummer: 0.862.500.541

Functionaris voor Gegevensbescherming:

els@kapsalonparels.be
Tel: 015 63.92.94

Waarom en hoe verwerken we jouw gegevens?

De gegevens die kapsalon Parels over jou verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we jouw gegevens verwerken:

 • Als je klant wordt van onze onderneming vragen we jouw contactgegevens op om u te kunnen verwittigen/bedienen. Deze gegevens worden ook gedeeld met onze databank Salonworld. We gebruiken jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van ons aanbod, en kunnen bepaalde gegevens (naam, adres, telefoon, gsm, e-mailadres)
 • Als je een product koopt in onze webshop, houden we jouw identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens bij om de bestelling te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen.
 • Als je onze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ geplaats worden om de website naar behoren te laten functioneren. Jouw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft. Lees zeker ons document juridisch voor meer informatie.  
 • Wanneer je solliciteert voor een vacature bij onze organisatie, dan worden jouw persoonlijke gegevens, CV en motivatiebrief opgevraagd om de sollicitatie te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden verwijderd binnen de 4 weken na de sollicitatie, tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent om de gegevens langer bij te houden in functie van potentiële latere vacatures. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch verwerkt buiten de Europees Economische Ruimte. 
 • In het geval kapsalon Parels een inspectie zou krijgen vanuit de overheid, kunnen bepaalde gegevens ook opgevraagd worden door de inspectiediensten. In dergelijk geval kan het zijn dat kapsalon Parels verplicht is bepaalde gegevens aan de inspectie over te maken, om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om mee te werken aan de inspectie. 

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-) contractuele vorderingen (5 – 10 jaar). 

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen. 

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

 • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
 • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van jouw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van jouw gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
 • Recht op gegevens verwijdering: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en digitaal leesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan els@kapsalonparels.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

 • Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via els@kapsalonparels.be Kapsalon Parels zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot jouw verzoek is ingewilligd.  

Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je  wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Scroll naar boven