logo Parels

Kapsalon PARELS – Kapsels met karakter

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
Webwinkel PARELS (februari 2018)
Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.kapsalonparels.be, eigendom
van de besloten vennootschap HAIRLOCKS, met maatschappelijke
zetel te 1981 ZEMST (Hofstade), Tervuursesteenweg 319, ingeschreven in het KBO en BTW register
met nummer BE0862.500.541, RPR Brussel (Nederlandstalig), IBAN BE33 0016 6638 7046, BIC
GEBABEBB , tel. +32(0)15.63.92.94, met als contactpersoon Els VAN CRAEN, zaakvoerster, e-mail
els@kapsalonparels.be, (hierna genoemd ‘PARELS’).
De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een bestelling via de webwinkel van PARELS geplaatst
wordt door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’):
– voor de aankoop van geschenkbonnen of producten (hierna ‘producten’), of,
– voor de inschrijving voor een open opleiding (hierna ‘workshop’) georganiseerd door
PARELS.
Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van PARELS moet de Klant deze algemene
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze
voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant
worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door
PARELS zijn aanvaard.
PARELS behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te
wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke
bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en
orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere
bepalingen.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de
overige voorwaarden onverkort van toepassing.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij
doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling op de website bevestigt de Klant een natuurlijk
persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. PARELS draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria
voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.
1. Totstandkoming van de overeenkomst
Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van PARELS.
De overeenkomst tussen PARELS en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de online
bestelling van producten of workshops door de Klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging
die per e-mail verstuurd wordt door PARELS. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven
e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de
berichten niet in de spamfolder terechtkomen. Orderbevestiging is pas mogelijk na aanvaarding van
de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde goederen / workshop door de Klant.
PARELS blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. Telefonische
bestellingen van producten of inschrijvingen voor workshops worden niet aanvaard.

Scroll naar boven